Subvencions als grups polítics

Amb efectes del dia 15 de juny de 2019, data de constitució d’aquest Ajuntament, s'estableix, a favor dels diferents grups municipals, una indemnització mensual per a despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions, en les quantitats següents:

Subvencions als grups polítics
Concepte Import anual Indemnització
Component fix 6.500 € 541,66 €
Component variable 2.500 €/regidor/a 208,33 €/regidor/a

Aquestes assignacions han d’aplicar-se per atendre despeses relacionades amb el funcionament del grup polític i que no es corresponguin amb remuneracions de personal ni a la constitució d’actius fixos de caràcter patrimonial.

Aquestes dotacions podran ser modificades anualment amb l’aprovació de les Bases d’Execució de l’exercici que acompanyen al pressupost municipal.