Estructura administrativa

L'estatut bàsic de l'empleat públic diu en el seu article 74: «Les administracions públiques han d’estructurar la seva organització a través de relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius similars que comprenguin, almenys, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els cossos o escales, si s’escau, a què estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments són públics».

Relació de llocs de treball

La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. S'ha de tenir en compte que la RLT ha d'incloure tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i eventuals. La RLT és una relació de llocs de treball, no de persones.