29/04/2024

La depuradora de Calafell incrementarà la seva capacitat en un 50% i disposarà de plaques fotovoltaiques per al seu autoconsum

La planta passarà de 12.000 a 18.573 metres cúbics diaris, equivalent a una població de 83.578 habitants

La depuradora d’aigües residuals de Calafell incrementarà la seva capacitat en un 50%, quan acabin les obres d’ampliació actualment en marxa. Segons s’ha informat en una visita als treballs, La planta passarà dels 12.000 metres cúbics que pot tractar a diari, a 18.573. Un volum equivalent a una població de 83,578 habitants.

A més, el projecte d’ampliació inclou la instal·lació de plaques fotovoltaiques que serviran per a l’autoconsum de la depuradora, amb una potència de 227 kW. És previst que les obres estiguin enllestides durant el darrer trimestre de l’any. La inversió superarà els 6 milions d’euros.

Segons l’alcalde, Ramon Ferré, les obres permeten posar al dia una planta que està al límit de la seva capacitat. “Tant a l’estiu, quan la població es dispara, però també durant tot l’any, atés el creixement d’habitants que es ve produint des de fa uns anys, tant empadronats com no”, afegeix.

De la seva banda, el director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes, explica: “L'actuació servirà per millorar unes instal·lacions que portaven en funcionament des del 1995 i que requerien una sèrie de millores per complir amb les necessitats de sanejament actuals i futures”.

També l’estació de bombament de la Creu Roja

Les obres actuen també sobre l’estació de bombament de la Creu Roja, la qual impulsa pràcticament la totalitat del cabal que es tracta a la planta. S’hi estan renovant els equips de desbast i impulsió, s’incrementarà la capacitat de bombament amb la instal·lació d’una bomba addicional, s’elevarà la coberta per a millorar el gàlib del pont grua i es dotarà la instal·lació d’energia solar fotovoltaica.

A més a més, s’estan remodelant els equips existents a la depuradora i es rehabilitarà l’obra civil de la planta, la qual es troba bastant deteriorada. També s’està construint una segona línia de pretractament, un tercer decantador secundari i se substituirà el sistema d'aireació dels reactors biològics i de la zona facultativa dels mateixos reactors. Pel que fa a la línia de fangs, es preveu la construcció d’un segon espessidor per gravetat, així com la substitució del sistema de deshidratació de fangs. Així mateix, es construirà una instal·lació que tractarà els residus provinents de les neteges dels bombament que conformen el sistema d’impulsió.

Depuradores més sostenibles i autosuficients

Des del 2018 l’ACA està desplegant un pla d’eficiència energètica a les depuradores de Catalunya que preveu —en un termini màxim de 10 anys— aconseguir que prop del 80% de l’energia provingui de fontss renovables i pròpies. L’esmentat pla s’articula en 3 eixos: l’energia fotovoltaica, la producció de biogàs i les millores en l’eficiència energètica de les depuradores.

En relació amb el primer eix, des del 2020 s’estan construint instal·lacions fotovoltaiques en les depuradores de tot Catalunya, tal i com s’ha fet en el cas del sistema de Calafell, impulsant d’aquesta manera l’aposta decisiva en la descarbonització del cicle de l’aigua i reduint les emissions de CO2, així com fomentant l’autosuficiència energètica de les infraestructures.

L’estat del sanejament a Catalunya

Actualment hi ha 552 depuradores en servei a Catalunya, que garanteixen el sanejament del 97,2% de la població. Pel que fa a la comarca del Baix Penedès actualment són 10 les depuradores en servei que garanteixen el sanejament de prop del 97% de la seva població.

Així doncs, a data d’avui hi ha 10 actuacions en curs i 15 més planificades a la comarca, seguint el model de sanejament descentralitzat de Catalunya, que consisteix en la participació dels ens gestors locals, que són agents clau per assolir els objectius de gestió i d’execució de la planificació.