27/06/2023

L’Ajuntament de Calafell celebra aquest 28 de juny, un ple extraordinari per prendre tots els acords necessaris per a posar en marxa el nou mandat

Començarà a les 11 hores i podrà seguir-se en directe per streaming

L’Ajuntament de Calafell celebra aquest dimecres, 28 de juny, sessió plenària extraordinària Serà a les 11 hores a la sala de plens, a les dependències municipals de la Platja. Se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming.

El ple es convoca per prendre tots els acords necessaris per a posar en marxa el nou mandat 2023-2027. A més, s’hi farà el sorteig per designar les persones membres de les taules per a les eleccions del proper 23 de juliol, així com les persones suplents.

L’ordre del dia és el següent:

 1. Sorteig dels membres de les meses electorals de les eleccions a les corts generals del 23 de juliol de 2023.
 2. Donar compte de la constitució i composició dels grups polítics municipals i nomenament dels seus portaveus i portaveus suplents.
 3. Proposta sobre la modificació núm. 02/2023 de l'actual plantilla de personal de l'Ajuntament de Calafell, en relació a la inclusió de places de personal eventual.
 4. Proposta sobre la modificació de l'actual relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Calafell, en relació a la inclusió de llocs de treball de personal eventual.
 5. Proposta d'aprovació del dia i hora de les sessions ordinàries del ple.
 6. Proposta d'aprovació de la creació i composició de les comissions informatives.
 7. Proposta d'aprovació de la periodicitat de la junta de govern local.
 8. Proposta d'aprovació de les delegacions del ple a la junta de govern local.
 9. Proposta de nomenament de representants de la corporació en entitats i organismes en representació de l'ajuntament.
 10. Proposta d'aprovació del règim de dedicació i retribucions dels càrrecs electes .
 11. Aprovació del nombre, característiques i retribució del personal eventual.
 12. Proposta d'aprovació inicial de la modificació del reglament orgànic municipal.
 13. Donar compte del decret d'alcaldia número 4671/2023 de 23 de juny de delegacions d'alcaldia a la junta de govern local.
 14. Donar compte del decret d'alcaldia número 4672/2023 de 23 de juny de delegació de la presidència de les comissions informatives permanents.
 15. Donar compte del decret d'alcaldia 4673/2023 de delegació de forma indistinta a favor de tots els regidors i regidores de l'ajuntament de les competències que s'atribueixen a l'alcalde per l'article 51 del Codi Civil respecte a l'autorització de matrimonis civils.
 16. Donar compte del decret d'alcaldia 4674/2023 de 23 de juny de constitució de les àrees de tinents d'alcaldia i delegacions de l'alcaldia en els i les tinents d'alcalde i regidors i regidores de l'ajuntament.
 17. Donar compte del decret d'alcaldia 4676/2023 de designació dels membres de la junta de govern local i dels/de les tinents d'alcalde.
 18. Donar compte del decret d'alcaldia 4678/2023 de 23 de juny de designació d'un comissionat especial per a una ciutat "smart-city".

Més informació