14/12/2021

L'Ajuntament de Calafell celebrarà dijous dia 16 el ple ordinari del mes de desembre

Serà una sessió telemàtica que començarà a les 17 hores i podrà seguir-se en directe per streaming

L’Ajuntament de Calafell celebrarà dijous vinent, dia 16, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de desembre. Serà un ple telemàtic, ateses les circumstàncies sanitàries, que començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming.

Com en anteriors sessions, els ciutadans que vulguin fer preguntes, poden remetre-les per correu electrònic a alcaldia@calafell.cat, fins al dia abans, perquè puguin ser contestades en la mateixa sessió.

L’ordre del dia és el següent:

 • Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.
 • Aprovació acta anterior. Ple2021/15 ordinari 18/11/2021.
 • Aprovació definitiva del compte general de la corporació corresponent a l’exercici 2020.
 • Proposta d’aprovació de baixes de drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis anteriors per duplicitat.
 • Proposta revisió de preus del contracte de gestió de servei públic de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat del municipi de Calafell amb la mercantil Rubatec SA.
 • Proposta d’aprovació dels recursos presentats en la segona convocatòria per a la concessió de subvencions extraordinàries per a persones treballadores autònomes, empreses i microempreses de Calafell, afectades econòmicament per les conseqüències de la Covid-19.
 • Bonificació impost sobre construccions, instal·lacions i obres diferents expedients any 2020.
 • Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local, del dia 29 de novembre de 2021, segona addenda al conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d’Educació i l’Ajuntament de Calafell per al desplegament de les mesures del pla de millora d’oportunitats educatives, en el marc dels plans educatius d’entorn del curs 2021/2022.
 • Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (6922 a 7576).
 • Donar compte de les actes de la junta de govern local núms. 46 a la 49 de 2021.
 • Precs i preguntes.