16/11/2021

L'Ajuntament de Calafell celebrarà dijous dia 18 el ple ordinari del mes de novembre

Serà una sessió telemàtica que començarà a les 17 hores i podrà seguir-se en directe per streaming

L’Ajuntament de Calafell celebrarà dijous vinent, dia 18, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de novembre. Serà un ple telemàtic, ateses les circumstàncies sanitàries, que començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming.

Com en anteriors sessions, els ciutadans que vulguin fer preguntes, poden remetre-les per correu electrònic a alcaldia@calafell.cat, fins al dia abans, perquè puguin ser contestades en la mateixa sessió.

L’ordre del dia és el següent:

 1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.
 2. Aprovació acta anterior. Ple2021/14 ordinari 21/010/2021.
 3. Proposta de modificació de l’hora de realització de la junta de govern.
 4. Modificació de l’acord de ple de la creació i composició de les comissions informatives pel que fa a l’horari de celebració.
 5. Proposta d’aprovació de l’expedient de naturalesa sancionadora per possible imcomplment contractual i normatiu del titular de la parada del mercat de Calafell P21-P22, dipòsit D14 i magatzem M12. S1 i S2.
 6. Proposta d’aprovació bases del certamen “Tens un minut per la igualtat a Calafell?”, organitzat des de l’àrea d’Igualtat i Drets Socials de l’Ajuntament de Calafell.
 7. Proposta expedient 12914/2021 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 8. Donar compte informe d’execució trimestral 2021 – 3r trimestre.
 9. Donar compte de decret corresponent al càlcul del cost efectiu dels serveis en base a la liquidació de l’exercici 2020.
 10. Donar compte decret 2021/582 de 25/01/21 resolució discrepància informe d’intervenció 0033_21, referent a l’aprovació de concessió de subvencions extraordinàries a persones treballadores autònomes, empreses i microempreses de Calafell, afectades econòmicament per les conseqüències de la Covid-19.
 11. Donar compte decret 2021/3809 de 28/05/21, corresponent a la resolució de discrepància informes d’intervenció 0460_21, 0461_21 i 0462_21, referents a contractació Virgínia Moral Cepeda, Cristina Moltó Ruiz i Mireia Poyato Hernández, i nomenament de Núria Sacristán Vidal.
 12. Donar compte decret 2021/4016 de 8/06/21, corresponent a resolució discrepància informe d’intervenció 0519_2021, referent a l’aprovació de la continuïtat del contracte del servei de gestió integrada d’espais verds i arbrat viari, amb UTE Jardiners de Calafell, després de finalització el 31/05/21.
 13. Donar compte decrets 2021/4229, de 21/06/21, i 2021/4425, de 5/07/21, corresponent a resolució de discrepància de l’informe d’intervenció 0520_21, referent a l’aprovació de la 28a convocatòria del certamen de Cartes d’Amor 2021.
 14. Donar compte decret 6190/21, de 5/10/21, corresponent a resolució de discrepància de l’informe d’intervenció 0919_21, referent a la continuïtat dels contractes de telefonia fixa, dades i accés a internet i telefonia mòbil, amb Telefónica de España SAU i Vodafone España SAU.
 15. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors, corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2021.
 16. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el tercer trimestre de 2021, d’acord amb la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual d’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 17. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per a elaborar un protocol davant d’agressions masclistes.
 18. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (6022 a 6921).
 19. Donar compte de les actes de la junta de govern local núms. 41 a la 45 de 2021.
 20. Precs i preguntes.