Servei de mediació

El servei permet abordar conflictes privats, com ara els sorgits entre veïns d'una comunitat o les diferències greus en la'àmbit de la convivència ciutadana o social. També inclou la mediació familiar.

De què parlem?

De diàleg per facilitar la comprensió mútua i el consens entre les persones.

De mediació, una nova tecnologia social al servei de la ciutadania per afavorir una gestió constructiva dels seus conflictes.

Del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, que té com a principals objectius fomentar i difondre la mediació, promoure’n l’estudi, homologar la formació específica i organitzar el servei públic per tal que la mediació sigui una oportunitat accessible a tots els ciutadans i ciutadanes.

Horari del servei

De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Dilluns, dimarts i dijous, de 16 a 18.30 h.

Dept. de Qualitat de Vida

Pl. Constitució, 5
43820 Calafell

Com pot ajudar la mediació

Com pot ajudar la mediació les persones i les famílies?

  • La mediació és una oportunitat a l’abast de les famílies per resoldre pacíficament els seus conflictes.
  • Pares, avis, fills, néts, oncles, cosins..., tots estan convidats a gestionar de forma constructiva les seves diferències a través de la mediació.
  • El benestar dels fills i de les persones més necessitades d’atenció, requereix prendre moltes decisions en comú. La mediació facilita aquest diàleg en benefici de tothom.
  • La majoria de les persones que opten per la mediació arriben a un acord satisfactori. D’aquesta manera eviten un procés contenciós que agreujaria les diferències familiars.

Mediació i persona mediadora

La mediació és un mètode pacífic de gestió de conflictes en què un tercer fa possible que les persones parlin, reflexionin i cerquin de forma conjunta una solució vàlida, responsable i útil per a tothom.

Amb la mediació no hi ha guanyadors ni perdedors, sinó persones que col·laboren per trobar la millor resposta als problemes generats per un conflicte.

Mediació i convivència

Us molesten els sorolls? Teniu dificultats amb algun veí o en el si de la vostra comunitat?

La mediació:

  • Us pot ajudar a trobar solucions sòlides i respectuoses envers les persones i la comunitat.
  • Ha demostrat ser un bon instrument per millorar la convivència ciutadana.
  • Promou el respecte entre els participants, més enllà de les perspectives i creences individuals.
  • Evita els llargs processos judicials i, per tant, redueix el desgast tant personal com material dels interessats i agilita l’actuació de la justícia.
  • Fomenta el diàleg i reconeix el protagonisme de les parts, que s’impliquen per cercar una solució útil per a tots.

Una mediació a temps redueix la duresa del conflicte i disminueix el malestar de les persones afectades.

El mediador o mediadora no decideix ni imposa res a les parts, sinó que les escolta i les ajuda a arribar a acords per si mateixes.

Les persones mediadores inscrites en els registres del Centre de Mediació tenen titulació universitària i una preparació específica en tècniques mediadores que les converteix en expertes en mediació.

D’acord amb la Llei 15/2009, la mediació és un procés voluntari al qual s’accedeix a petició de les persones interessades o per indicació de l’autoritat judicial. La mediació es pot dur a terme tant abans d’iniciar la via judicial com durant el procés o un cop finalitzat.