Concurs de pintura ràpida

Bases reguladores i convocatòria 2019

 1. Data: Dissabte 22 de juny de 2019. El segellat de les obres es farà de 9 a 10 del matí a la Casa Barral, ubicada passeig Marítim de Sant Joan de Déu, 18. Cada participant podrà segellar només una obra i serà necessària la presentació del DNI.
 2. Inscripcions i termini: Les inscripcions s’han de realitzar per registre d’entrada a l’Ajuntament de Calafell de la manera següent:
  1. Mitjançant correu postal a:
   AJUNTAMENT DE CALAFELL
   A l’Att. Departament de Cultura/Concurs Cartes d’amor
   Plaça de Catalunya, 1
   43820 – Calafell (Tarragona)
  2. Presencialment a qualsevol de les Oficines d’Atenció al Ciutadà (SAC):
   Calafell Poble. Plaça de Catalunya, 1
   Segur de Calafell. Carrer Joan Maragall, 30-32
   Calafell Platja. Carrer Sant Pere, 29
  3. Telemàticament entrant a l'adreça https://seu.calafell.cat, si es disposa de certificació digital (Identifica't).
  4. A qualsevol administració que disposi de finestreta única.

  Per inscriure's cal fer constar les dades personals: Nom, cognoms, DNI, adreça, telèfon i correu electrònic.

  El termini d’inscripcions és el dia 21 de juny de 2019.
 3. Participants i material: Aficionats i professionals de la pintura o del dibuix que tinguin 18 anys complerts. S’admetran totes les tècniques i corrents estètiques. Tot el material va a càrrec del participant. La mida mínima de les obres serà lliure i aquestes s’hauran de presentar sobre una superfície rígida. Les teles hauran de presentar-se amb bastidor.
 4. Tema: El tema serà el nucli de la Platja de Calafell (des de l’av. Sanatori fins a la franja marítima i des la carrerada d’en Ralet fins a la pl. dels Països Catalans). Poden ser edificis, carrers, racons, paisatges, etc. El quadre es pintarà en el lloc escollit per l’autor i no s’acceptaran pintures a partir d’una foto o un altre mitjà que no sigui in situ.
 5. Premis:
  Primer premi: 500 euros
  Segon premi: 300 euros

  En els premis s’hi aplicarà la retenció pertinent de l’IRPF. Els premis podran ser declarats deserts, si els membres del jurat així ho determinen.

 6. Recepció de les obres: Al Museu Casa Barral el dia 22 de juny de 2019 fins a les 14 h. No s’admetran a concurs les obres presentades més tard i serà requisit indispensable que el quadre es realitzi íntegrament en el període de temps assenyalat. Les obres es lliuraran a l’organització sense signar ni marcar, a excepció del segell de l’organització per al seu control.
 7. Veredicte: El veredicte del jurat, els membres del qual es faran públics el dia del concurs, serà inapel·lable i es donarà a conèixer a la Casa Barral el mateix dia a les 14,15h.
 8. Exposició: Totes les obres seran exposades a la Sala d’Exposicions de la Platja, del 24 al 28 de juny de 2019. No podran ser retirades abans d’aquest termini. Passats 30 dies de la finalització de l’exposició els quadres no retirats passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Calafell. No s’enviaran teles per cap mitjà i les haurà de recollir l’autor o una persona degudament autoritzada. L’organització no es fa responsable del deteriorament o desperfecte de les obres.
 9. Drets: En el moment de presentar l’obra al concurs, els autors signaran un document de cessió en exclusiva a l’Ajuntament de Calafell de la facultat d’explotar les obres guanyadores, amb exclusió de qualsevol altra persona, inclòs el propi cedent, i les d’atorgar autoritzacions no exclusives a tercers, de conformitat amb l’article 48 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Aquesta cessió en exclusiva també confereix legitimació a l’Ajuntament, amb independència de la del titular cedent, per a perseguir les violacions que afectin les facultats que se li hagin cedit.
 10. Protecció de dades: En participar, s’autoritza que les dades de caràcter personal que s’han proporcionat siguin tractades i incorporades en un Fitxer denominat Cultura, responsabilitat de Ajuntament de Calafell, essent la seva finalitat gestionar les activitats que s’organitzen.

  Conforme el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el participant podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Plaça de Catalunya n. 1, 43820 Calafell.

  Així mateix autoritza la publicació de les seves dades identificatives en cas que resulti premiat, així com a la captació i publicació de la seva imatge en el marc d’aquest concurs i en qualsevol medi que consideri adient l’Ajuntament, incloent-hi els medis online. Aquesta autorització es dóna amb caràcter gratuït i pot ser revocada en qualsevol moment per comunicació escrita a aquest Ajuntament i sense efectes retroactius.