Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

El Servei d'Informació i Atenció a Les Dones (SIAD) de Calafell està ubicat a les oficines de la Departament de Qualitat de Vida. L'atenció personal es realitza a un despatx privat adeqüat pel seu ús.

Telèfon: 977 699 009 extensió 2773
Fax: 977 673 418
Correu electrònic: siad@calafell.cat

Horari

De dilluns a divendres: 9.00 - 14.00

Dept. de Qualitat de Vida

Pl. Constitució, 5
43820 Calafell

Funcions i objectius del SIAD

Funcions:

 • Informació, orientació i assessorament en matèries laborals, socials, familiars, personals, en les derivades per la violència masclista o d'altres.
 • Primera atenció i derivació a serveis especialitzats en situacions de violència de gènere.
 • Asessorament professional jurídic i psicològic per aquelles situacions que requereixin atenció especialitzada.
 • Derivació a altres serveis especialitzats dintre dels àmbits adients a la intervenció.
 • Treball comunitari de sensibilització i dinamització.
 • Realització de projectes i intervencions concretes.
 • Recollida de dades entorn les intervencions, informacions i demandes recollides.
 • Realitzar accions grupals.
 • Oferir un espai de relació de les dones.
 • Treballar amb la comunitat i el teixit associatiu.

Objectius:

 • Millorar la capacitat de coneixement i resposta de les dones en aquells aspectes que les afecten especialment.
 • Facilitar a les dones els coneixements dels seus drets i el seu accés, especialment davant de situacions de descriminació per raó de gènere i en situacions de violència masclista.
 • Detectar situacions de violència masclista, facilitar una primera atenció i derivació a Xarxa d'Atenció Integral.
 • Dinamització d'iniciatives relacionades amb la promoció d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

Atenció contra la violència masclista 24 h

Hi ha una línia d'atenció contra la violència masclista 24 hores de la Generalitat de Catalunya. Aquest servei d'atenció permanent del 900 900 120 contra la violència masclista de la Generalitat de Catalunya és gratuït i confidencial i funciona tots els dies de l'any, durant les 24 hores del dia. S'hi pot accedir per telèfon i correu electrònic, i atén les demandes relacionades amb qualsevol forma de situació de violència contra les dones.

Recursos i informació d'interès

Infografia animada per a conèixer més a fons els àmbits i les formes de violències masclistes que estableix la Llei 5/2008 del Dret de les dones a eradicar la violència masclista, així com la xarxa d'atenció i recuperació amb que l'Administració catalana combat les violències masclistes per fer front a la greu vulneració dels drets humans i les llibertats fonamentals de les dones.

 


Informe executiu d'avaluació dels circuits territorials per a l'abordatge de la violència masclista a Catalunya, elaborat per Almena Cooperativa Feminista, en col·laboració amb la UAB i l’ICD. L’objectiu general de l’avaluació és analitzar la validesa i l’eficàcia del model de circuit territorial per a l’abordatge de la violència masclista impulsat i liderat per l’ICD a 5 territoris de Catalunya.

 


10 anys de trajectes de dones en situació de violència masclista: itineraris, vivències i relats és un estudi encarregat per l’ICD a Tamaia que identifica pautes per millorar l’abordatge d’intervenció posant en el centre la veu de:

 • Les mateixes dones que relaten la seva experiència en el trànsit a través dels recursos de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a dones que pateixen violència masclista.
 • Les persones professionals que les acullen i acompanyen.