Organització política

L'organització municipal està composta per:

  1. L'alcalde/essa
  2. Els/les tinents d'alcalde
  3. La Junta de Govern Local
  4. El Ple (format per 21 regidors)
  5. Les comissions informatives
  6. Junta de Portaveus
  7. Els/les regidors/es delegats/des

El Ple constitueix un dels màxims òrgans de govern i administració locals i té funcions d'aprovació de les actuacions i les polítiques institucionals de l'ajuntament.

La Junta de Govern Local és un òrgan de govern amb atribucions d'assessorament i assistència a l'alcalde en les seves funcions de govern i d'exercici de les quals li siguin delegades pel mateix alcalde o pel Ple.

Al Portal de Transparència trobareu més informació sobre l'organització política.