Registre de planejament i gestió urbanística

Registre de Planejament Urbanístic: on podeu consultar el planejament urbanístic vigent, els convenis urbanístics i les trames urbanes consolidades (enllaç extern al web del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya).

Registre de Gestió Urbanística: a continuació trobareu els expedients de gestió urbanística del municipi de Calafell per a la seva consulta.

04/06/2021
Ocupació directe de la finca núm. 3149 on es troba edificada gran part del dipòsit municipal d’aigua del carrer de la Molina de la urbanització de Les Brises de Calafell

18/05/2021
Projecte de reparcel·lació per la regularització de finques al carrer Tomàs Breton, núm. 86 a 94

05/02/2021
Pla Especial Urbanístic per a la regulació d’establiments destinats a clubs i associacions de cànnabis o d’altres substàncies estupefaents o psicotròpiques legalment permeses

02/06/2020
Pla especial urbanístic de regulació de sòl dotacional PEU Casa de colònies Artur Martorell

Memòria (PDF, 14.04 MB)
Edicte BOPT, aprovació definitiva (PDF, 90.4 KB)
02/06/2020

10/02/2020
Modificació pla especial urbanístic dela zona de serveis tècnics “La Rafela”

Aprovació definitiva, BOP T (PDF, 105.39 KB)
10/02/2020

28/05/2019
Reparcel·lació voluntària PAU 22, carrer del Miño, Segur de Calafell

Projecte (PDF, 16.33 MB)
Aprovació definitiva (PDF, 58.38 KB)
30/05/2019